سید ابراهیم مجاب بشناسیم

سید ابراهیم، فرزند سید محمد عابد است و سید محمد نیز، فرزند امام موسی بن جعفر ّ است. سید ابراهیم، در سال  247هجری قمریّ به کربلا آمد و در آن جا سکونت گزید. در این دوران، محمد منتصر، فرزند متوکل، امور خلافت را به دسظت گرفت. او که از آنچهّ متوکل بر علویان روا داشته بود، اندوهگین و آزرده خاطر بود، به علویان اجازه داد قبر امام حسین را زیارت کنند.

در این دوران بود که ابراهیم، مرقد امام را زیارت کرد و به هنگام زیارت، رو به مرقد کرد و با عبارت السلاُم َعلَْیک َ یا جّداه

سلام ّ کرد و از درون مرقد مطهر با عبارت و َعلَْیک ّ السلام َ یا ولَدی پاسخ شنید و از همین روی، سید ابراهیم «مجاب» نامیده شد.

 

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم