حبیب بن مظاهر که بود

حبیب بن مظاهر (مظهر) اسدی، ازشهدای والاقدر کربلاست. ویازطایفه بنی اسد، کوفی و از اصحاب رسول خدا بود ودر هرسه جنگصفین، نهروان وجمل، دررکاب علی علیه السلام شرکت داشت. از اصحاب خاصامیرالمؤمنین و ازحاملان علم آن حضرت و در علوم قرآنی شاگردخاص وی بود. حضرت امیر، او را به علم «منایا وبَلایا» آگاه ساخته بود.عضو گروه ویژه «شرطة الخمیس» بود که نیروی ضربتی و مطیععلی بودند. در نهضت مسلم بن عقیل در کوفه، وی از کسانی بود کهبرای بیعت گرفتن برای مسلم، کوشش میکرد. همچنین از سران شیعه،در کوفه محسوب میشد که به حسین بن علی  دعوتنامه نوشت.امام نیز پس از آگاهی از شهادت مسلم بنعقیل، نامهای به او نوشت. اونزد امام حسین موقعیت والایی داشت. در کربلا امام، او را به عنوانفرمانده جناح چپ سپاه خویش تعیین کرد. حبیب، تلاش فراوانی داشتکه یارانی از بنی اسد را به یاری حسین بیاورد، اماسپاه اموی مانع این امر شد.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم