قطارة‌امام‌علی(ع)

15کیلومتری جنوب کربلا و در راهیکه منتهی به باغهای عین ّ التمر میشود، راهی خاکی وجود دارد که ما را به اثریّ تاریخی، مشهور به قطاره امام علی، می رساند. همان گونه که در روایات هم آمده است، بعد از بازگشت امیرالمؤمنین (ع)از جنگ صفین، در بیابانهای این منطقه، سپاه آن حضرت دچار تشنگی شدید شد. در آن نزدیکی راهبی را دیدند و راهب خبر داد که در این بیابان تا دو فرسنگ، آبی پیدا نمی شود. امام دستور داد در همین مکان، زمین را حفر کنند تا به صخره برسند. امام خود صخره را کنار زد و آب از حفره بیرون زد؛ سپاهیان از آن نوشیدند و به شستشوی خود پرداختند. راهب که این معجزه را دید، خطاب به حضرت عرض کرد: آیا تو نبی مرسلی؟ فرمود :نه. عرض کرد: آیا تو ملک مقربی؟ فرمود : نه. من وصی پیامبر آخر الزمانم. راهب گفت: ما سالیانی است این دیر را به پا کرده ایم تا این لحظه را ببینیم، چون میدانستیم کسی که نبی یا وصی است، این ِ چشمه را پیدا خواهد کرد. راهبان قبل از من ُمردند و این افتخار نصیب من شد.آن گاه راهب، شهادتین را بر زبان جاری کرد و به دست امیرالمومنین(ع)اسلام آورد.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم