کربلا

کربلا در ناحیه غربی فرات قرار دارد و فاصلهاش تا بغداد،  108کیلومتر است.

تاریخ کربلا به دوران بابلیها باز میگردد. بعضی از پژوهشگران معتقدند که کربلا  یعنی «قرب اله» که ریشه واژه بابلی قدیم است.

 

بعضی دیگر میگویند که کربلا از واژه «کوربابل» گرفته شده است که به معنای  مجموعه روستاهای بابل قدیم است که «نینوی» و «غاضریه» از جمله آنهاست.

این سرزمین تا سال  ۶1هجری قمری، بیابانی بیش نبوده است، 1اما بعد از واقعه کربلا و پس از ساخت گنبد و بارگاه برای شهدا، به یکی از شهرهای زیارتی عراق

تبدیل شد.

 

ّ بعضی دیگر معتقدند تاریخ کربلا به تمدنهای بینالنهرین باز میگردد و در آن ّ معابدی برای نماز وجود داشته است. کربلا مرکب از دو واژه آشوری «کرب» به

معنای حرم و «أیل» به معنای «خدا» است و معنای کربلا، حرم خدا است.

اما خود امام حسین 7وقتی به این سرزمین رسید و نام آن را پرسید و در جواب، نام کربلا را شنید، فرمود: ّ «أللُه ّم إنّ ُ ی أع ُ وذ بِ َک مَِن َ الک ِ رب َوالبَلاء»؛

(خدایا من از سختیها و بلاهای این سرزمین به تو پناه می برم.)

« طف» یکی دیگر از نامهای کربلاست.

« حیره» نام دیگر این سرزمین است که امروزه به «حائر» معروف است. وقتی ّ متوکل دستور داد قبر شریف را ویران کنند و بر آن آب ببندند، آب پیرامون قبر آن حضرت از رفتن باز ایستاد و دور قبر را احاطه کرد.

 

 امام حسین ّ در روز دوم محرم سال ۶1همراه کاروانش به کربلا رسید . بنا بر برخی گفتهها، امام حسین  گوشهای از زمین کربلا (زمینی به مساحت ۳۶کیلومترمربع) را که اکنون شامل قبر او و سایر شهدای کربلا میشود، به ۶0.000درهم از مردم نینوا و غاضریه خریداری کرد و با آنها شرط کرد که مردم را برای زیارت راهنمایی کنند و از زائرین قبرش تا سه روز پذیرایی کنند.

 

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم