بنای مرقد امیرالمؤمنین (ع) تاریخی هزار و چهارصد ساله دارد.


40 هـ ق .   21 رمضان امیرالمؤمنین(ع) به شهادت رسید . حسنین(ع) طبق وصیت موال ، حضرت را درنجف به خاک سپردند.
135 هـ ق . امام صادق(ع) در زمان منصور عباسی برای اوّلین بار، مکان قبر امیرالمؤمنین (ع) را نمایان کرد.
165 هـ ق . در زمان هارون عباسی، ضریحی از سنگ سفید و نخستین بقعه بر مزار امام ساخته شد.
236 هـ ّ ق . متوکل عباسی، مرقد امیرالمؤمنین(ع) را ویران کرد.
283 هـ ّ ق . ابوالهیجا - حاکم شیعی موصل - گنبد باعظمتی بر فراز مرقد مطهر ساخت وحرم را فرش کرد.
287 هـ ق . محمد بن زید از پادشاهان شیعی طبرستان، عمارتی باشکوه بر مرقد مطهر بناکرد که صحن آن هفتاد حجره داشت.
363 هـ ق . عضدالدوله - از پادشاهان شیعی آلبویه - حرم را توسعه داد و عظیمترین بنا را بر آن استوار کرد .
434 هـ ق . شیخ طوسی از بغداد به نجف مهاجرت کرد و حوزه علمیه نجف را تأسیس کرد.
676 هـ ق . عطاملک جوینی - صاحب دیوان ایلخانان - با حفر کانالهایی، آب را به نجف آورد.
755 هـ ق . بر اثر آتش سوزی چوبهای نفیس و زیبای آن به سرعت شعلهور شد و آتش را به دیگر جاها منتقل کرد.
گفتهاند دو قرآن، که به خط مبارک آن حضرت در داخل حرم نگهداری میشد، سوخت و از بین رفت.
760 هـ ق. ایلخانان مغول و گماشتههای آنان از جمله سلطان اویس جالیری کار بازسازی حرم را به انجام رساندند.
1033 هـ ق. شاه عباس صفوی ضمن زیارت مرقد آن حضرت, دستورهایی برای تعمیر حرم گنبد و صحن صادر کرد.
1047 هـ ق. شاه صفی - نوه شاه عباس صفوی - وزیر خود، میرزا تقی مازندرانی را امر کرد تا اطراف صحن و حرم را توسعه دهد.
1156 هـ ق . نادر شاه افشار دستور داد کاشیهای گنبد وگلدستهها را برداشتند و به جای آن، از خشت طالیی استفاده کردند.
1211 هـ ق . آقامحمدخان قاجار ضریحی از نقره به آستان تقدیم کرد.
1236 هـ ق . فتحعلیشاه نیز تعمیراتی در حرم انجام داد.
1424 هـ ق . با سرنگونی صدام , تغییرات گسترده و بیسابقه در حرم انجام شده و طرح توسعه عظیمی هم اکنون در حال اجراست.

 

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم