نجف اشرف

شهر نجف که هم اکنون به شهر کوفه متصل شده است، از زمان طوفان نوح، سرزمین بلندی بوده که آب آن را فرا نمیگرفت.

نجف، مخفف » نیجف است یعنی دریا خشک شد.

 در قرون گذشته به نجف یا مشهد علی (ع) مشهد امیرالمؤمنین (ع) هم میگفتند.

نام این سرزمین غری هم بوده، و به ساکن یا اهل آنجا »غروی« گفته میشود.

در روایات، با نام هایالطور، الظهور، الجودی، الربوه ، بانقیا ، وادی السلام ، براثا، حیره و اللسان هم از آن یاد شده است.

طبق روایات ، نجف مهبط اولیای خدا  خانه هجرت انبیا و محل قرار کشتی ِ نوح (ع) بوده و ابراهیم خلیل (ع) در این سرزمین زیسته است.

علی (ع) نگاهی به وادی مرتفع پشت کوفه ( ظهرالکوفه) افکند و فرمود: چه قدر منظره ّ ات زیبا و ژرفای درونت پاکیزه و معطر است.

خدایا قبر مرا در این سرزمین قرار بده  وقتی حضرت امیر در سال 40  هجری شهید شد ، امام حسن و امام حسین (ع) طبق دستور آن حضرت، پیکرش را شبانه  پنهانی تشییع کردند و در مرقد پاکش در نجف به خاک سپردند تا خوارج در شب دفن، تابوتی را بر شتری  نسبت به بدن مطهر او جسارت نکنند

در شب دفن، تابوتی را بر شتری  بستند و همراه افراد موثّق از کوفه بیرون بردند، تا وانمود کنند که به مدینه میبرند.

استری را نیز با جنازهای پوشانده بیرون بردند، تا  وانمود کنند که در » حیره« دفن میکنند.

در مسجد و دارالماره و منزل یکی از اصحاب و در کناسه و ثویه چند قبر کندند و بدین صورت جز اصحاب خاص و فرزندان آن حضرت، کسی از محل دقیق دفن حضرت اطالع نداشت.

تلفن رزرو تــور :

تهران: 021-25917955
مشهد: 051-38095
تبریز: 021-25917955
مشاوره: 09198906503

 

انتخاب تورکربلا بر اساس فاصله تا حرم